Nižná Myšľa

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Vitajte

Pozvánka na zasadnutie OZ

E-mail Tlačiť PDF

P o z v á n k a

Starosta obce Nižná Myšľa, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení,

zvoláva  zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 12.10.2015 (pondelok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

 

Program rokovania

1. Otvorenie

2. Schvaľovanie programu rokovania

3. Určenie zapisovateľa zápisnice

4. Návrh a voľba overovateľov zápisnice

5. Návrh a voľba návrhovej komisie

6. Kontrola plnenia uznesení

7. Správa o výchovnovzdelávacom procese Základnej školy v Nižnej Myšli za školský rok 2014/2015 podľa Vyhlášky č. 9/2006

8. Správa o výchovnovzdelávacom procese Materskej školy v Nižnej Myšli za školský rok 2014/2015 podľa Vyhlášky č. 9/2006

9. Rozpočtové opatrenie obce č. 6/2015

10. Prerokovanie platu starostu v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest

11. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015

12. Správa z vykonania kontroly hlavného kontrolóra obce

13. Schvaľovanie VZN o prevádzkovaní pohrebiska a Domu smútku na území obce Nižná Myšľa

14. Pravidlá a zásady bývania nájomníkov v bytovom dome

15. Interpelácie poslancov

16. Rôzne

17. Prijatie uznesenia z rokovania OZ dňa 12.10.2015

18. Záver

Ing. Miroslav Sisák, starosta obce

Posledná úprava Streda, 07 Október 2015 16:10
 

Beh Myšľou + Gadžibál

E-mail Tlačiť PDF

Dňa 17.10.2015 sa v našej obci uskutoční tradičný Beh Myšľou. Po ňom sa večer zabavíme na Gadžibále. Viac info čoskoro.

 

Futbalový zápas

E-mail Tlačiť PDF

Pozývame Vás na futbalový zápas kategórie II. TRIEDA - DOSPELÍ, ktorý sa uskutoční v nedeľu (4.10.2015) o 14:30 na miestnom futbalovom štadióne.

FK NIŽNÁ MYŠĽA - OŠK BLAŽICE

Posledná úprava Piatok, 02 Október 2015 07:58
 

Presadenie niektorých zmien v cestovnom poriadku

E-mail Tlačiť PDF

Dňa 25.09.2015 sa starosta obce Ing. Miroslav Sisák zúčastnil porady, zvolanej spoločnosťou EUROBUS, a. s.,
aby predniesol požiadavky obyvateľov Obce Nižná Myšľa k niektorým zmenám v cestovnom poriadku. Našťastie
sa podarilo presadiť takmer všetky.

Jednotlivé požiadavky občanov v bodoch a ich presadenie:

Zmena odchodu autobusu smerujúceho z Nižnej Myšle  o  14.23  hod.  na   13.15 hod.

Táto zmena nie je možná, nakoľko ide o zberný autobus smerujúci z autobusovej stanice o 13:35 hod. vezúci deti,
navštevujúce viaceré základné školy Nad jazerom.

Zastávka na znamenie pri Zdravotnom stredisku pre všetky spoje,  odchádzajúce z N. Myšle.

Táto zmena bude vykonaná.

Zmena pri spoji Košice AS o 6. 35 hod., odchádzajúcom do N. Myšle naprázdno, aby bral cestujúcich do Nižnej Myšle aspoň na znamenie (keďže nezachádza do Vyšnej Hutky)

Táto zmena bude vykonaná.

Zmena pri spoji Košice AS o 17.15 hod. s príchodom do N. Myšle o 17.51 hod., vracajúcom sa späť do Košíc, s požiadavkou, aby bral cestujúcich na zástavkách na znamenie, nakoľko ide o  veľkú medzeru medzi spojmi. ( Ďalší spoj do KE ide až o 19.22!)

Táto zmena bude vykonaná.

Zmena pri spoji s odchodom o 08:15 hod. z Nižnej Myšle, s konečnou na autobusovej stanici (v súčasnosti je to Važecká)

Táto zmena bude vykonaná.

Zmena pri spoji s odchodom o 10:14 hod. z Važeckej, s požiadavkou, aby odchádzal z autobusovej stanice.

Táto zmena bude vykonaná.

Všetky spoje by mali premávať až na autobusovú stanicu a nie len po zastávku Važecká.

Táto zmena nie je možná aj z dôvodu zhustenej premávky v MČ Nad jazerom a zároveň spoje SAD nemôžu nahrádzať klasickú prepravu MHD.

Autobus by mal zastaviť aj na zastávke Nižná Myšľa zdravotné stredisko, hoci len na znamenie.

Táto zmena je možná.

Všetky vyššie uvedené zmeny budú v platnosti od 13. decembra 2015.Posledná úprava Pondelok, 28 September 2015 14:51
 

Boli sme vybraní do projektu spomedzi 200 uchádzačov

E-mail Tlačiť PDF

Samosprávy dlhodobo bojujú s nedostatkom financií, preto je dobré vedieť, kde sa dá ušetriť. Nadácia PONTIS v spolupráci s Nadačným fondom Slovenských elektrární prišla s ponukou

prihlásiť sa do Programu EKOOBEC a získať zdarma energetický audit vybranej verejnej budovy do výšky 2 500 eur. Neváhali sme a spolu s ďalšími 200 obcami sme sa do projektu zapojili.

Dnes sme sa s veľkou radosťou dozvedeli, že bolo vybratých 40 obcí a hodnotiaca komisia na svojom zasadnutí rozhodla o podpore  našej žiadosti o realizáciu energetického auditu budovy

- Obecného úradu spolu s Kultúrnym domom. Týmto obec Nižná Myšľa ušetrí čiastku 2 500 eur. Bližšie informácie sa dozviete na tejto webovej stránke .

 


Stránka 1 z 84