Obec Nižná Myšľa
Nižná Myšľa
rozšírené vyhľadávanie

Materská škola

O nás

Zriaďovateľom MŠ je obec Nižná Myšľa. MŠ sídli na 1. poschodí  v spoločnej budove so Základnou školou. Je umiestnená mimo centrálnej časti obce v krásnom prírodnom prostredí. Naša  MŠ má 2 triedy, ktoré navštevujú deti vo veku od 2,5 do 6 rokov.

Prevádzková doba je od 7:00 hod do 16:00 hod.

Zameranie školy

  • rozvíjať u detí environmentálne cítenie ,formovať humánny a morálny vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia,
  • zameriavať sa na zlepšenie zdravého životného štýlu a podporu zdravia pomocou rôznych pohybových aktivít, zdravej výživy, vštepovať  deťom zásady zdravého životného štýlu,
  • získavať základy cudzieho jazyka prostredníctvom krúžku anglického jazyka 
  • rozvíjať úzku spoluprácu medzi školou a rodinou, upevňovať dobré vzájomné vzťahy,
  • rozvíjať pohybové,psycho-motorické a komunikatívne schopnosti a zručnosti prostredníctvom literárno-dramatického krúžku v spolupráci so ZUŠ Čaňa

Kolektív  MŠ

Kolektív tvoria  4 pedagogickí zamestnanci :                                                                                                    
Vladimíra Vaňková  - riaditeľka MŠ 
Mgr.Simona Dojčáková                            
Erika Svatonová      
Danka Ferencová

Prevádzková zamestnankyňa MŠ:                                                                                    
Ľudmila Jamborová                                                                                                                                

Zobrazené 31-60 z 93
Oznam MŠ 1

Oznam MŠ

Dátum: 29. 10. 2020

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že počas jesenných prázdnin od 30.10.-02.11.2020 a od 06.11.-09.11.2020 bude z dôvodu chorobnosti a nízkeho počtu detí prevádzka MŠ prerušená.
Pri nástupe detí po celoplošnom testovaní zákonný zástupca dieťaťa predloží:
VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O BEZINFEKČNOSTI + deti, ktoré boli neprítomné v MŠ viac ako 5 dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) POTVRDENIE O CHOROBE vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Oznam MŠ - prázdniny 1

Oznam MŠ - prázdniny

Dátum: 26. 10. 2020

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že na základe Rozhodnutia ministra bude počas jesenných prázdnin, t. z. od 30.10.-02.11.2020 a od 06.11.-09.11.2020 prevádzka MŠ prerušená.

Oznam pre rodičov MŠ 1

Oznam pre rodičov MŠ

Dátum: 19. 10. 2020

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že na základe usmernenia RÚ VZ MŠ prechádza od stredy 21.10.2020 späť do zelenej fázy, t.j. MŠ je po dezinfekcii v prevádzke. Zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri návrate dieťaťa do MŠ ,,Potvrdenie o chorobe“vydané len všeobecným lekárom pre deti a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti (nie iný papier, či iné tlačivo). Toto potvrdenie predkladá rodič z dôvodu:
·podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
·ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
Dieťa bez Potvrdenia o chorobe nebude môcť nastúpiť do MŠ!

Oznam rodičom MŠ 1

Oznam rodičom MŠ

Dátum: 14. 10. 2020

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že na základe usmernenia RÚVZ Košice-okolie, ostáva MŠ v karanténe zatiaľ do 19.10.2020,vrátane. Deti sú v domácej karanténe,t.z.:
- deti budú doma, nebudú chodiť do obchodov, na návštevy
- ak potrebujete ísť na vyšetrenie, oznámte telefonicky lekárke, že dieťa je v karanténe
- ak sa u dieťaťa vyskytnú príznaky koronavírusu, voláte pediatrovi.
S prianím pevného zdravia, vedenie školy.

Usmernenie o vstupe do priestorov MŠ 1

Usmernenie o vstupe do priestorov MŠ

Dátum: 5. 10. 2020

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka. Tlačivá sú dostupné na: (link v prílohe)

POKYNY RIADITEĽKY č. 4/2020 K POSTUPU MATERSKEJ ŠKOLY HLAVNÁ 346, NIŽNÁ MYŠĽA PRI REALIZÁCII VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19 1

POKYNY RIADITEĽKY č. 4/2020 K POSTUPU MATERSKEJ ŠKOLY HLAVNÁ 346, NIŽNÁ MYŠĽA PRI REALIZÁCII VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

Dátum: 5. 10. 2020

Pokyny upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v Materskej škole Hlavná 346, Nižná Myšľa počas po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.
Aktualizované: 30.09.2020
Platnosť: Predmetné pokyny riaditeľky č. 4/2020 sú platné a účinné po dobu, kým nebude zverejnená aktualizácia manuálu na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podrobné informácie pre zákonného zástupcu nájdete v prílohe oznamu.

Oznam pre rodičov MŠ 1

Oznam pre rodičov MŠ

Dátum: 8. 9. 2020

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa, pozýva rodičov na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 17.09.2020 o 15:30 hod v triede č.1. za dodržania aktuálnych hygienicko-epidemiologických usmernení a opatrení (R-O-R). Účasť je nutná!

Oznam pre rodičov MŠ 1

Oznam pre rodičov MŠ

Dátum: 28. 8. 2020

Vážení rodičia, prečítajte si prosím pokyny pred nástupom detí do MŠ v prílohe.

Oznam - potreby pre žiakov MŠ 1

Oznam - potreby pre žiakov MŠ

Dátum: 24. 8. 2020

Vedenie MŠ oznamuje rodičom, že všetky potreby pre deti (uvedené v prílohe) môžu nosiť do MŠ od 24.8.-28.8.2020 v čase od 8:00 – 12:00 hod. Žiadame rodičov, aby sa vo vlastnom záujme oboznámili s POKYNMI RIADITEĽKY upravujúcimi organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ pre šk.rok 2020/2021 a s platným Školským poriadkom Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa( vzhľadom ku predchádzajúcim skúsenostiam so zvýšenou pedikulózou detí je potrebné kontrolovať dieťaťu vlásky, každodenné kontroly vykonávajú učiteľky v rámci ranného filtra detí).
POKYNY RIADITEĽKY sú uverejnené na web stránke obce Nižná Myšľa v sekcii:
inštitúcie v obci/školstvo/materská škola/oznamy.
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na spoluprácu.


Oznam pre rodičov MŠ 1

Pokyny pre rodičov

Dátum: 24. 8. 2020

Pokyny pre rodičov žiakov MŠ pri vstupe do MŠ:

Oznam MŠ- úhrada za krúžok ANJ 1

Oznam MŠ- úhrada poplatkov

Dátum: 24. 6. 2020

Žiadame rodičov o úhradu školného za jún 2020 v sume 10 eur a za júl 2020 v sume 10 eur.

Žiadame rodičov o úhradu poplatku za krúžok AJ za január 2020 v sume 4 eurá a za február 2020 v sume 4 eurá.

Záujem o fotografovanie detí - MŠ 1

Záujem o fotografovanie detí - MŠ

Dátum: 23. 6. 2020

Žiadame rodičov o nahlásenie záujmu o fotografovanie detí, ktoré sa uskutoční v júli, v dopoludňajších hodinách. O aktuálnom termíne budete včas informovaní.

Oznam prípravkári  1

Oznam prípravkári

Dátum: 23. 6. 2020

Vedenie MŠ Nižná Myšľa oznamuje rodičom prípravkárov, že Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania dieťaťa bude riaditeľka vydávať len na základe písomne podanej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

MŠ od 22.6. do 17.7.2020 - zisťovanie záujmu 1

MŠ od 22.6. do 17.7.2020 - zisťovanie záujmu

Dátum: 15. 6. 2020

Vážení rodičia, vzhľadom k novej situácii, kedy Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie materských škôl v prípade, že tak už neurobili, oslovujeme Vás o zistenie záujmu o umiestnenie dieťaťa v MŠ od 22.6. do 17.7.2020. Záväzný záujem nahláste na msniznamysla@gmail.com do 17.6.2020.

Oznam MŠ

Dátum: 26. 5. 2020

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje, že na základe výsledkov zriaďovateľom vykonaného prieskumu záujmu o umiestnenie dieťaťa v MŠ od 1.6.2020 nebude prevádzka MŠ obnovená.

Predbežný záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ od 01.06.2020 1

Predbežný záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ od 01.06.2020

Dátum: 20. 5. 2020

Vedenie MŠ Nižná Myšľa žiada rodičov,ktorí majú záujem o umiestnenie dieťaťa v MŠ od 1.6.2020, o záväzné prihlásenie dieťaťa na: msniznamysla@gmail.com alebo cez Facebookovú skupinu Materská škola Nižná Myšľa, čo najskôr, resp. do piatka 22.5.2020!
Po zistení celkového počtu prihlásených detí, budeme deti umiestňovať na základe kritérií MŠ SR a hl.hygienika:
- prednostne budú umiestnené deti rodičov zdravotníkov, policajtov, hasičov, armády, pedagógov, deti prípravkári a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
- deti žijúce v spoločnej domácnosti so seniorom z rizikovej skupiny, nebudú smieť nastúpiť do MŠ.
Bližšie informácie vám včas poskytneme.

Oznam pre rodičov detí MŠ - zápis  1

Oznam pre rodičov detí MŠ - zápis

Dátum: 28. 4. 2020

V prílohe nájdete pokyny pre zápis dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021.

Oznam pre rodičov MŠ 1

Oznam pre rodičov MŠ

Dátum: 16. 4. 2020

Vedenie Materskej školy Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že pre prádlo si môžu prísť v piatok 17.04.2020 v čase od 9:00 hod – 12:00 hod.

Dôležitý oznam! 1

Dôležitý oznam!

Dátum: 31. 3. 2020

Pokyny pre rodičov detí MŠ a následné fungovanie MŠ, spolu so zápisom žiakov na nasledujúci školský rok si prečítate v prílohe.

Oznam pre rodičov MŠ 1

Oznam pre rodičov MŠ

Dátum: 12. 3. 2020

V piatok 13.03.2020 vyhlasuje zriaďovateľ Materskej školy v Nižnej Myšli z dôvodu nedostatku detí chrípkové prázdniny.

Dôležitý oznam pre rodičov - prosíme pozorne prečítať

Dátum: 9. 3. 2020

Prosíme rodičov, aby si vo vlastnom záujme prečítali a vzali na vedomie nasledujúce usmernenie!!!

Zápis detí do MŠ 1

Zápis detí do MŠ

Dátum: 21. 2. 2020

Bližšie informácie ohľadom zápisu nových žiakov do MŠ pre školský rok 2020/2021 nájdete v prílohe.

Hygienické potreby na II. polrok - pripomienka

Dátum: 12. 2. 2020

Vedenie MŠ Nižná Myšľa žiada rodičov o zabezpečenie hygienických potrieb pre deti na druhý polrok.

Príprava na karneval MŠ

Dátum: 12. 2. 2020

Vedenie MŠ Nižná Myšľa oznamuje, že dňa 20.02.2020 v dopoludňajších hodinách sa uskutoční fašiangový karneval v priestoroch MŠ. Žiadame rodičov o zabezpečenie kostýmov pre deti.

Konzultácie pre rodičov detí MŠ

Dátum: 12. 2. 2020

Vedenie MŠ Nižná Myšľa oznamuje, že dňa 17.02.2020 v čase medzi 15.00 – 15.45 HOD sa uskutoční ZRŠ formou konzultácií
pre rodičov prípravkárov z triedy č.2
a v čase od 15.45 – 16.15 HOD sa uskutoční odborná diskusia s p.učiteľkou zo ZŠ Ždaňa na tému: Školská zrelosť a pripravenosť.

Oznam pre rodičov MŠ 1

Oznam pre rodičov MŠ

Dátum: 28. 1. 2020

Vedenie MŠ Hlavná 346, Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy bude dňa 19.02.2020 prerušená z dôvodu plánovanej odstávky elektriny.

Oznam pre rodičov MŠ

Dátum: 12. 12. 2019

Vedenie MŠ Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy bude so súhlasom zriaďovateľa počas vianočných prázdnin, t. j. od 23.12.2019 do 07.01.2020 prerušená. Nástup do MŠ je 08.01.2020.

Oznam pre rodičov MŠ

Dátum: 6. 12. 2019

Dňa 18.12.2019 pozývame rodičov na Vianočnú besiedku, ktorá sa uskutoční o 15.45 Hod v triede č. 1. Tešíme sa na Vás!

Oznam-jesenné prázdniny

Dátum: 28. 10. 2019

Vedenie MŠ Nižná Myšľa oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy bude so súhlasom zriaďovateľa počas jesenných prázdnin, t. j. od 30.10.2019 do 31.10.2019 (streda+štvrtok) prerušená. Nástup do MŠ je 04.11.2019.

Pozvánka pre rodičov

Dátum: 28. 10. 2019

Vedenie MŠ Nižná Myšľa pozýva rodičov na slávnostné otvorenie dopravného ihriska, ktoré sa uskutoční 05.11.2019 o 09.30 HOD na školskom dvore. Tešíme sa na vás!

Zobrazené 31-60 z 93

Inštitúcie v obci

Voľby do NR SR 2023

-

Prepravná služba SČK

prepravná služba

Naturpack

naturpack

PHSR 2021-2027

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google play
a

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Rímskokatolícka Farnosť

odkaz na farnosť

Odkazy

Územné plány

GDPR

-

Facebook

odkaz na facebook

Kamerový systém

Kamerový systém

Elektronické služby

elektronické služby