Obec Nižná Myšľa
Nižná Myšľa

DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor (Bohu na slávu, ľudom na pomoc)

DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismy. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb.

[logo]

[logo DHZ]

Funkcie DHZ

  • pomoc obci a jej občanom pri požiaroch a živelných pohromách
  • zabezpečovanie protipožiarnej prevencie a technickej pomoci
  • reprezentácia obce na súťažiach
  • výchova hasičskej mládeže
  • údržba techniky
  • školenie a príprava členov zboru
  • účasť na kultúrnych podujatiach v obci
  • vykonávanie požiarneho dozoru

Modlitba požiarnika

Nech kdekoľvek požiar planie,
ja splním svoju povinnosť.
Životy spasiť Pane,
dajže mi sily dosť.
V náručí vyniesť dieťa,
kým ešte nevyprší čas,
ale aj starca, matku,
ktorá ma sivý vlas.
Na stráži stojím stále,
pretože povolaný som,
pred ohňom chrániť svojich,
blížneho, jeho dom.
Ak z Tvojej vôle  má sa stať,
že sám pritom život stratím,
požehnaj Pane, mojej rodine
a láskavou rukou vráť im,
čo pri plnení poslania som iným dal.

Amen

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Rímskokatolícka Farnosť

odkaz na farnosť

Odkazy

Územné plány