Menu
Obec Nižná Myšľa
Nižná Myšľa

Cenník poskytnutých služieb

Erb

SADZOBNÍK POPLATKOV ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY OBČANOM OBCE NIŽNÁ MYŠĽA

(okrem úradného overenia podpisu a vyhlásenia oznamu v miestnom rozhlase)


V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, § 21 ods. 1 až 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a vyhlášky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií, a náhrady nákladov za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Obci Nižná Myšľa  

Úradné overenie kópie listiny a overenie vlastnoručného podpisu:                                                                  

 • 2,00 € za každú začatú stranu A4 pri overení listiny
 • 2,00 € za každý podpis pri overení podpisu


Oslobodenie

1. Od poplatku je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.

2. Od poplatku je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkom a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

 

Vystavenie potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte občana:

 • 5 €  (platí aj pri prvej žiadosti o vystavenie Občianskeho preukazu)

 

Vystavenie rybárskeho lístka:

 •   1,50 € týždenný
 •   3,00 € mesačný
 •   7,00 € ročný
 • 17,00 € trojročný


Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl, študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do 15 rokov.

 

Vystavenie potvrdenia o vlastníctve záhrady resp. pozemku v súvislosti s vydávaním potvrdenia o predaji pestovateľských prebytkov na trhoviskách:

 • 1,65 €/1 potvrdenie

 

Vyhlásenie oznamu v obecnom rozhlase:

 • 7,00  €  za vyhlásenie oznamu (reklamy) pre právnickú osobu
 • 3,00  €  za vyhlásenie oznamu pre fyzickú osobu
 • 3,00 €  za vyhlásenie oznamu pre právnickú osobu v súvislosti s dočasným užívaním verejného priestranstva  v zmysle prijatého VZN č. 3/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Nižná Myšľa (Trhový poriadok)

Kopírovanie dokumentov:

 • 0,10 € za každú začatú stranu formátu A4
 • 0,20 € za každú začatú stranu formátu A5
 • platí aj pri poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ak si odosielateľ žiada informáciu kopírovať

 

Prenájom  priestorov Kultúrneho domu len pre občanov obce:

 1.  počas realizovania osláv a spoločenských udalostí:
 •   50,00 € za prenájom priestorov KD/1 deň
 • 100,00 € za prenájom priestorov KD + kuchyňa/1 deň
 •   3,00 € za prepožičanie servisu/1 osoba (taniere, šálky, poháre....)
 1. počas realizovania smútočných posedení (kar)
 • 25,00 € za prenájom priestorov/1 deň pri počte osôb 0-50 (plus energie)
 • 30,00 € za prenájom priestorov/1 deň pri počte osôb 50-70 (plus energie)
 • 40,00 € za prenájom priestorov/1 deň pri počte osôb nad 70 (plus energie)

Vo vykurovacom období sa k prenájmu priráta príplatok 30% z uvedenej sumy
MAXIMÁLNA KAPACITA KULTÚRNEHO DOMU JE 120 osôb!

 

Vystavenie potvrdení spojených so stavebnou činnosťou:

 • poplatky v zmysle cenníka Spoločného stavebného úradu v Obci Čaňa

 

POPLATKY SPOJENÉ S POSKYTOVANÍM SLUŽIEB NA OBECNOM CINTORÍNE

 • 40,00 € za prenájom hrobového miesta na dobu 20 rokov (jednohrobka) 
 • 80,00 € za prenájom hrobového miesta na dobu 20 rokov (dvojhrobka)
 •   5,00 € za uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení za každý, aj začatý deň pre občana s trvalým pobytom v Nižnej Myšli
 • 20,00 € za uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení za každý  aj začatý deň pre občana bez trvalého pobytu v Nižnej Myšli

 

 Prenájom obradnej siene na vykonanie smútočného obradu:

 • bez poplatku pre zosnulého občana s trvalým pobytom v Nižnej Myšli
 • 20 € pre zosnulého občana bez trvalého pobytu v Nižnej Myšli (rodáka)
 • 70 € pre zosnulého občana bez trvalého pobytu v Nižnej Myšli (v ojedinelých prípadoch)


Väčšina poplatkov sa uhrádza v hotovosti priamo do pokladne na prízemí Obecného úradu, v prípade, ak chce občan využiť platbu prevodom, môže vykonať úhradu na toto číslo účtu: 
0438932005/5600 (PRIMA BANKA)
IBAN: SK63 5600 0000 0004 3893 2005

                                                                                                            Ing. Miroslav Sisák, v. r.

                                                                                                                 starosta obce

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

Rímskokatolícka Farnosť

odkaz na farnosť

Odkazy

Územné plány

GDPR

-

Facebook

odkaz na facebook

Kamerový systém

Kamerový systém

Elektronické služby

elektronické služby